ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน

วันที่ : 11-18 เมษายน 2558
ราคา : 49,900.- บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน_SODA_SP
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมดัช – ชม “ป้อมอักรา” แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา – ชม “สวนชาลิมาร์” เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน – เมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะ เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยตร์ของอินเดีย – นั่งเคเบิลคาร์กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ – ชมภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตาตลองสองข้างทอง ณ โซนามาร์ค


ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน

วันที่ : 11-17 เมษายน 2557
ราคา : 46,900.- บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน_SODA_SP

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ชมความสวยงามของธรรมชาติและหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน – นั่งเคเบิลคาร์กอนโดลา ชมวิวที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์  – ชมสุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย – โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกราเซียร์น้ำแข็ง – ล่องเรือสิคารา ชมทัศนียภาพของเทือกเขา วิถีชีวิตชาวบ้านริมสองฝั่ง