ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน

วันที่ : 11-18 เมษายน 2558
ราคา : 49,900.- บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน_SODA_SP
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมดัช – ชม “ป้อมอักรา” แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา – ชม “สวนชาลิมาร์” เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน – เมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะ เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยตร์ของอินเดีย – นั่งเคเบิลคาร์กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ – ชมภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตาตลองสองข้างทอง ณ โซนามาร์ค