ทัวร์ธุรกิจ/ สัมมนา


บริษัทโซดาทัวร์  รับจัดประชุม สัมมนา ดูงาน โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ  พร้อมให้คำปรึกษาการจัดสัมมนา ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

1424814265897

นำทีมวิทยากรโดย  ศาสตราภิชาน ดร. เรวัตร  ชาตรีวิศิษฏ์

Recommended  Course 

หลักสูตรแนะนำ   :   หรือท่านสามารถแจ้งหัวข้อได้ตามความประสงค์

* การบริหารธุรกิจยุคใหม่ * ธุรกิจเอกชนไทย
* การบริหารเงินทุนหมุนเวียน * บัญชีต้นทุนเพื่อแสวงกำไร
* MANAGEMENT SKILLS * TEAM COACHING
* บรรษัทภิบาล * BENCHMARKING
* ศิลปะการติดตามหนี้ * การธนาคาร
* การพัฒนาทีมงาน * การประเมินผล 360 องศา
* WAYS MARKET YOURSELF * 5 ส.กับงานบริหารราชการไทย
* GOAL SETTING * โครงการช่วยเหลือคนตกงาน
* ECONOMICS OF LOVE * มาตรฐานการประเมินผลงาน
* บทบาทผู้บริหารยุคสหัสวรรษใหม่ * มนุษยสัมพันธ์ในงาน
* มาตรฐาน 5ส ขององค์กร * TQM กับการบริหารองค์การ
* การบริหารเชิงกลยุทธ์ * การพัฒนาองค์การ
* จริยธรรมในวงการหลักทรัพย์ * การบริหารแบบทันเวลา(JIT)
* การปรับปรุงงาน * หัวหน้างานยุคใหม่
* จิตสำนึกในงานบริการ * การบริการกับวิชาชีพพยาบาล
* จริยธรรมสำหรับข้าราชการไทย * Q.C.C.กับงานโรงงาน
* กิจกรรม WALK RALLY * ADVANCE Q.C.C.
* 9 กลยุทธสุดยอดการบริหาร * MANAGEMENT BY QUALITY
* เทคนิคการให้บริการ * การบริหารภายใต้ภาวะวิกฤต
* ความคิดสร้างสรรค์ * PRO-ACTIVE THINKING
* กระบวนการผลิตกับ ISO 9000 * ISO 9000 : 2000 และ ISO 14000
* EVA-Economics Value Added Analysis * FMEA & Zero Defect
* Competency Base Management * SPC SQC MBQ
* Performance Management * Potential Management
* BSC & KPI * High Performance Team Building
* Kaizen * การบริหารสินค้าคงคลัง
* การบริหารความเสี่ยงกับธุรกิจ * การบริหารการเปลี่ยนแปลง
* การบริหารการขนส่งกับLogistics * การบริหารกลยท์กับการตัดสินใจ
* การบริหารงบประมาณ
* การบริหารการผลิตและบทความตามหนังสือพิมพ์ เช่น สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน,4P เอกสารภาษีอากร
* รัฏฐาภิรักษ์(เอกสารหนังสือรายไตรมาส ของวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร)
* การบัญชีสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางการบัญชี (เอกสารตำราสำหรับใช้สอนทางไกลสำหรับผู้เข้าอบรมการ ธนาคาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย) ฯลฯ

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโซดาทัวร์ค่ะ

โทร. 082-976-6986 , 081-550-8110

ใส่ความเห็น